Zgodba postavitve rastlinjakov-sončne elektrarne pričenja dobivati nova poglavja. Po zboru krajanov v začetku junija in razburjenju, ki je trajalo malodane kar mesec dni med domačini, so danes že sklenjeni določeni dogovori, tisti, ki najbolj zadeva celotno Krajevno skupnost Svibno, kamor Počakovo spada, pa je zagotovo podpis pogodbe, ki zagotavlja neke vrste kompenzacijo, četudi zakonodaja tega ne določa niti predvideva - do te vrste dogovora so po več srečanjih prišli prostovoljno in ga 4. julija prenesli tudi na papir.

Kot se je tekom sodelovanja, pogovorov in srečanj, ki so bila vsa - tako je župan radeške občine, ki je bil pogosto poleg (četudi je Občina Radeče "zgolj" mnenjedajalec) večkrat dejal "zelo, zelo korektna", izkazalo, se je po tem, ko se ja začetno razburjenje poleglo in so se določene nejasnosti oziroma napačne predstave razčistile, kar nekaj krajanov, ki živijo še najbližje lokaciji investicije, če lahko temu tako rečemo – sprejelo dejstvo, da se bo investicija pač nadaljevala – v največji možni meri s sodelovanjem s krajani, kar se je že v začetku, ko je informacijo o graditvi prišla v kraj, izkazalo za največjo napako: nesodelovanje namreč.

In če so bili v KS Svibno najprej razočarani nad netransparentnostjo postopka in načinom, kako je projekt prišel v kraj, je prvotna občutja nekoliko omililo nadaljnje komuniciranje.

Svet KS Svibno je pooblastil njihovega predsedujočega Primoža Kneza, da skupaj z županom Občine Radeče Tomažem Režunom »vodi postopek pogajanja o nadomestilu za degradacijo prostora na Počakovem, v kolikor pride do postavitve večje sončne elektrarne.«

In prvo ključno vprašanje je tako postalo: DA investiciji na načrtovani lokaciji ali NE investiciji na načrtovani lokaciji. Pretehtalo je DA, toda ob bolj tvornem (so)delovanju, o kakršnem pa na začetku (pred junijskim zborom krajanov) ni bilo ne duha ne sluha.


Izvoljenci svibenskega ljudstva pritrdili; skupaj našli koristi, ki jih bo investitor namenil kraju

Investitor JHP d.o.o. se je zavezal, da bo vsako leto rednega obratovanja in amortizacijske dobe fotovoltaičnih panelov (ta znaša 10 let) svibenski krajevni skupnosti nakazal 2.800 evrov, po preteku prvega desetletja pa polovico tega zneska enkrat letno. Dogovorjena je tudi donacija v enkratnem znesku v višini 8.000 evrov za namen izvedbe gradbenih del pri obnovi obzidja ob cerkvi v Svibnem in nudenje njihove strokovne pomoči pri pripravi investicijske dokumentacije in vloge, s katero lahko KS Svibno iz državnega in iz evropskega proračuna vzdrževanje domače kulturne ter sakralne dediščine tudi izvede.

Zapisali so še zasaditev t.i. zelene ograje - s sadnimi drevesi bodo zastrli pogled iz smeri cerkve sv. Janeza Evangelista in tako zmanjšali pogled na same panele, JHP d.o.o pa se je s pogodbo zavezal tudi k izvedbi izobraževanj za zainteresirane krajane glede spodbujanja sobivanja z naravo in k izvedbi transformatorske postaje, ki bo zagotavljala dodaten prostor za dve vodni celici, namenjeni ojačitvi lokalnega elektro-omrežja ter k vrnitvi stanja v prvotno, ko bo življenjska doba investicije končana.

Že pred tem se je razrešilo tudi določena odprta vprašanja, navedenih je le nekaj:

  • širitve elektrarne glede na začrtan obseg NE BO;
  • električni vodi bodo vkopani V ZEMLJI;
  • elektrarna NE BO osvetljena;
  • za morebitni optični kabel je predvidena SOUPORABA JARKA;
  • dobava električne energije okoliškim prebivalcem NE BO mogoča po znižani ceni.


V civilni iniciativi neomajni: Premestiti nameravano namestitev 1,7MW fotovoltaično elektrarno izven varovanega območja kulturne dediščine!

Medtem, ko so se na KS Svibno odločili kot so se tekom pogajanj ter zadeve tudi zapisali in overili pri notarju, se občutka izključenosti nikakor ne znebijo v civilni iniciativi Mi vsi smo Počakovo.
V civilni iniciativi v osnovi ne nasprotujejo gradnji proizvodnih naprav z izkoriščanjem OVE na območju KS Svibno.

»Nasprotno, zavedamo se potenciala za dobrobit lokalne skupnosti, vendar morajo biti tovrstna predhodno določena na podlagi predhodnih razprav, posledičnega konsenza lokalnega prebivalstva in analiz vplivov na ostale potenciale in dejavnosti, ki so prisotni v danem okolju,« poudarjajo.

»Edina zahteva s strani civilne iniciative do investitorjev je bila in še ostaja je premestitev nameravane namestitve 1,7MW fotovoltaične elektrarne izven varovanega območja kulturne dediščine. Samo to in nič drugega. Predstavnica investitorja je na javnem srečanju s krajani, kot tudi pri nadaljnjih dveh srečanjih delovne skupine to možnost dopuščala. Tako so v prvem delu tekli pogovori o drugi lokaciji in možnosti skupnega sodelovanja. Glede slednjih smo v civilni iniciativi prepoznali ogromno možnosti.

Po dveh tednih pa je predstavnica investitorja iz pogovorov in pogajanj izključila civilno iniciativo krajanov in se glede nadaljnjih dogovorov obrnila zgolj na Krajevno skupnost Svibno in Občino Radeče.

Nadaljnji dogovori med Občino, Krajevno skupnostjo in investitorjem tako znova potekajo stran od oči javnosti, pogajanja pa potekajo v smeri ponujanja finančnih in ostalih ugodnosti investitorja v zameno za strinjanje o nameravani izvedbi projekta na isti lokaciji,« opisuje zanje nerazumljiv in nenaden preobrat s strani investitorja Sašo Obolnar, predstavnik civilne iniciative Mi vsi smo Počakovo.

Habjan ponavlja: »Na travniku pod cerkvijo skladno z izdanim gradbenim dovoljenjem NE BO objektov zaradi varovanja kulturne dediščine, in na očitke glede izključitve odgovarja:

»Vsa srečanja pogajalske skupine so bila najavljena vsem članom pogajalske skupine. Usklajeni so bili vsi termini in kraj pogajanj. Na vsa pogajanja so bili vabljeni tudi predstavniki civilne iniciative, pri čemer se predstavnika civilne iniciative Chris Miller in Sašo Obolnar, po prvih dveh sestankih, nadaljnjih pogajanj niti nista več udeleževala niti nista navedla razlogov za izostanek. Navedeno lahko potrdijo vsi udeleženi na izvedenih sestankih, torej predstavnik KS Svibno (P. Knez) in predstavniki Občine Radeče, v prostorih katere so pogajanja potekala.«

Iz ZVKD je sicer prišlo pozitivno mnenje na projekt za postavitev objektov za rastlinsko pridelavo in posledično so dopustili umeščanje objektov na zemljišče.

Pa ZVKD pritrjuje tudi postavitvi objektov za rastlinsko pridelavo s fotovoltaiko na njih?

 

Chris Miller se je lotil »mini referenduma«. Pravijo, da prepozno.

Eden od najbolj aktivnih članov civilne iniciative Chris Miller je na prebivalce KS Svibno, konkretneje na prebivalce Počakovega, naslovil vprašanje »Ali ste za ali ste proti elektrarni na Počakovem?« in na 5. redni seji Sveta KS Svibno so glasove prešteli ter izvedli tudi razpravo.

Člani Sveta KS Svibno so v aktualnem mandatu Gašper Kmetič (SD), Jernej Kosem (N.Si), Matjaž Mikuž (ZA-R), Ana Novak (N.Si), Nejc Pižmoht (SD), Vane Urh (ZA-R) in predsedujoči Primož Knez (N.Si).

Svibenski svetniki so bili enotnega mnenja, da bi bili rezultati tega »mini referenduma«, ki je sicer pokazal v cca 85 % izid PROTI, smotrni v času, preden je investitor pridobil vsa potrebna soglasja in dovoljenja, torej še v prejšnjem letu, ko pa nihče od prebivalcev KS Svibno še ni nič vedel o nameravani postavitvi rastlinjakov-sončne elektrarne.

»Danes, ko je Jana Habjan že lastnica zemljišča in ko ima investitor JHP d.o.o vso potrebno dokumentacijo v rokah, je to vse prepozno,« so ugotovili in po »zdravi kmečki pameti« en drugemu priznali: »Vsak lahko na svoji zemlji v skladu z zakonodajo razpolaga prosto s svojim premoženjem.«

 Da zadeve niso tekle najbolj korektno v povezavi s KS Svibno, je izpostavila civilna iniciativa ter morebiti na ta način pripomogla k bolj transparentnemu delovanju KS. Očitajo namreč, da pogodba ni veljavna, ker vsebina le-te ni bila skupno pregledana s strani svetnikov, saj KS Svibno ni sklicala seje pred samim dogodkom, kjer bi bili sklepi sprejeti in tudi zapisani. Primož Knez iz KS Svibno priznava, da namenske seje resda ni bilo, obenem pa poudarja, da so bil vsi člani Sveta KS Svibno seznanjeni s samo vsebino pogodbe med KS Svibno in JHP d.o.o.

Za odziv na to temo so bili naprošeni vsi svetniki svibenske krajevne skupnosti. Vsi se niso uspeli odzvati, je vendarle čas dopustov. Je pa iz dveh odgovorov razvidno, da neinformiranosti ni bilo in prepoznala se je priložnost za izboljšavo v poslovanju KS Svibno.

Vane Urh je bil jasen: Seznanjenost je bila, toda podpisa pogodbe je bil izveden brez kakršnihkoli sklepov Sveta KS Svibno. "Upam pa, da zadnjič in na to sem tudi opozoril. Tudi če bi bila pogodba pripravljena na temo, karikiram, 20 € donacije, bi moral po mojem mnenju obstajati za to sklep sveta, saj nimamo poslovnika ali pravil, ki bi urejal taka vprašanja, ne vemo niti s kakšnimi sredstvi razpolaga KS."

Ana Novak je odgovorila: "O pogajanjih in rezultatih smo bili obveščeni, seje na kateri bi posebej odločali o pogodbi ni bilo, a smo bili z vsebino pogodbe seznanjeni, saj nam je predsednik na sestanku predstavil osnutke. Hkrati pa nas je obveščal o poteku dogajanja."

Zamaknili začetek del, dokler ni bila znana odločitev o sprejemljivosti investicije

Kako daleč so dela, je bilo eno izmed vprašanj, naslovljenih kar na investitorja. Glede na prvotno časovnico je bilo namreč pričakovati, da se bodo prva dela začela junija, ker pa so "proces usklajevanja sprejemljivosti investicije s KS Svibno, v sodelovanju z Občino Radeče, v JHP d.o.o prepoznali kot pomemben korak", so dela prestavili za približno mesec dni kasneje. Ko je bila pogodba med investitorjem in KS Svibno torej podpisana.

»Prva pripravljala dela so se začela v prvi polovici julija,« pravi sogovornica Jana Habjan, ki je lastnica zemljišča (kupec obravnavanega je fizična in ne pravna oseba) in predstavnica investitorja obenem, »in veseli me sodelovanje s strokovnjakom Jožetom Prahom ter vključenost srčnih krajanov, ki so pomagali pri čiščenju zaraščenega gozdnega roba in s tem pripomogli k stabilizaciji terena.«

Da je investitor že pričel s sečnjo dreves, tudi pod samim cestiščem, so opazili tudi v civilni iniciativi. V civilni iniciativi menijo, da se drevesa ne bi smela odstraniti, njihovemu mnenju pa investitor oporeka, češ, da to ne drži: »Drevesne strukture, ki so stabilne, se ohranijo na zemljišču, prav tako pa mnenje ZVKDS ne posega v možnost čiščenja terena. Ob tem pa poudarjamo, da so nosilna in stabilna drevesa, ki zakrivajo pogled na objekte, ohranjena skladno s pravili stroke.« Obolnar je izrazil še, da v civilni iniciativi pogrešajo seznanitev s časovnico preostalih del s strani investitorja, kot tudi KS Svibno in Občine Radeče.

In kakšna je časovnica nadaljnjih del? Dela z objekti načrtujejo zaključiti do konca oktobra letos, nato pa stabilizirati teren in sledila bo zasaditev jagodičevja in dišavnic po metodi biodinamike. V naslednjih treh mesecih se tako obeta intenzivno delo na terenu.

Tekom izvedbe investicije je v sodelovanju s Komunalo Radeče in z Občino Radeče začrtana še ureditev odvodnjavanja meteornih voda s ceste in saniranje t.i. cestnega telesa nad parcelo z objekti.


Komentar župana Občine Radeče Tomaža Režuna, ki se je v vlogi prvega moža naše lokalne samouprave znašel med interesi, željami, potrebami in mnenji treh (investitorja, krajevne skupnosti in civilne iniciative):
»Občina Radeče se vedno zavzema za transparentnost in za projekte, ki so v dobrobit ljudem. Tudi pri načrtovanem projektu na Počakovem, ki je sicer v osnovi stvar zasebnega investitorja, bodo za nas sprejemljive le rešitve, ki so v konsenzu z lokalno skupnostjo. Prav tako bodo seveda morali biti upoštevani zakoni ter ostala določila, ki se na ta projekt nanašajo. Verjamem v delovanje pristojnih inštitucij, ki bdijo nad izvajanjem ter v pravilnost postopka, ki ga vodi Upravna enota. Verjamem tudi v skupno rešitev, ki bo prava tako za Počakovo kot za celotno Občino Radeče.«


Vložena zahteva za obnovo postopka že pravnomočnega gradbenega dovoljenja

Skoraj isti čas, ko so se začela pripravljala dela, pa je bila po navedbah civilne iniciative Mi vsi smo Počakovo, s strani njihovega člana, "ki je v tej zgodbi najbolj oškodovan", podana zahteva za obnovo postopka izdaje gradbenega dovoljenja za 62 stavb za rastlinsko pridelavo, so bili pa sicer že na zboru krajanov 4. junija 2023 navzoči seznanjeni, da je gradbeno dovoljenje postalo pravnomočno aprila letos.

JHP d.o.o ima po Uredbi o razvrščanju objektov tako v rokah gradbeno dovoljenje za gradnjo nezahtevnega objekta - »nestanovanjskih kmetijskih stavb«, natančneje stavb za rastlinsko pridelavo. »Za zagotavljanje celovite slike bralcem velja omeniti tudi, da se objekti nahajajo več kot 100 m stran od najbližje stanovanjske hiše družine Sotlar. Hkrati objekti z nobenega dela parcele, na kateri stoji bivše župnišče, niso vidni,« dodaja svoj komentar na temo očitanega oškodovanja predstavnica investitorja.

V Mi vsi smo Počakovo, tako predstavnik le-te Sašo Obolnar, s strani Upravne enote Laško, ki je gradbeno dovoljenje izdalo, pričakujejo ugotovitev, da je pri vlogi za izdajo gradbenega dovoljenja šlo za zavajanje, ki je posledično vplivalo na drugačno odločitev glede izdaje spornega gradbenega dovoljenja.

Obolnar to upravičenost pojasnjuje: »Sedanja zakonodaja s področja kmetijstva predvideva možnost umeščanja večjega števila kmetijskih stavb na kmetijska območja v primeru premestitve kmetijskega gospodarstva ali razširitve proizvodnih kapacitet z izdelavo OPPN. Vendar mora pri tem kmetijsko gospodarstvo izpolnjevati določene pogoje, npr. da ima saj 60% prihodkov iz naslova opravljanja kmetijske dejavnosti, imeti razvojni načrt kmetije….. S takšnim načinom umestitve se tako tovrstne površine štejejo kot stavbne, na podlagi teh pa se odmeri komunalni prispevek.«

Župan Občine Radeče Tomaž Režun je na Svibnem, ko so se prvič na to temo zbrali krajani, povedal, da strošek komunalnega prispevka znašal 27 tisoč evrov.

Civilna iniciativa Mi vsi smo Počakovo je nezadovoljna, da pred odločitvijo glede višine in samega priliva iz naslova komunalnega prispevka, niso stekli zgoraj omenjeni postopki. »Pri tem je bil lahko domnevno upoštevan ali uporabljen napačen naslov z obstoječo komunalno opremo,« še nakaže sogovornik.

Kako bo z vloženo zahtevo za obnovitev postopka izdaje gradbenega dovoljenja, bo pokazal čas. Praksa na tem področju sicer jasno izkazuje, da se gradbena dovoljenja izdajajo vezano na veljavne občinske prostorske načrte in da se pred izdajo posameznih gradbenih dovoljenj ne prakticirajo »odpiranja« novih javnih razprav, prav tako se v postopku izdaje gradbenega dovoljenja ne obvešča krajevne skupnosti.


Iz lokalnega prešlo na nacionalno

Zadevo je sredi junija začela spremljati tudi naša nacionalna televizija. Najprej je bil na to temo objavljen kratek pregled stanja v Slovenski kroniki popoldanskih Poročil, kasneje – 28. junija, pa je ekipa oddaje Tednik prišla v radeško občino in posnela krajino ter izjave.

Prispevek je bil na sporedu 10. julija, toda četudi se je nekaj zadev vmes že spremenilo in ključno vplivalo na nadaljnji razplet te tematike (denimo podpisana je bila pogodba med KS Svibno in investitorjem), so se oglasili tako v KS Svibno kot v JHP d.o.o., češ da kar nekaj zadev ne drži.

Naj navedem le nekatere:
→ Grafika, kot je bila pripravljena ob sklicu zbora krajanov (in je bila objavljena tudi na Radeškem utripu), nikakor ne odraža stanja, kakršno naj bi bilo po zaključku investicije;
→ Predvideni objekti ne bodo na območju 5 ha, temveč na območju 2 ha
→ Zemljišče ni bilo kupljeno v lanskem letu, pač pa je bilo naprodaj in kot tako oglaševano na oglasni deski UE Laško do 30. 3. 2023; kupec in s tem tudi zdajšnji lastnik tudi ni investitor JHP, pač pa Jana Habjan – fizična oseba.

Zgodba seveda še zdaleč ni končana, dela tečejo, postopki tečejo in kako se bo vse skupaj razpletalo, boste lahko ob naslednjih pomembnejših znanih dejstvih, prebrali na Radeškem utripu.

 

Preberite še več člankov - Gospodarstvo

Radeški kmetje bodo že kmalu lahko uradno oddali odpadno silažno folijo

Baliranje delno posušene trave je na številnih, tudi radeških kmetijah, postal pogost način spravila krme oziroma priprave travne silaže. Folija za ovijanje bal ostane za kmeta po uporabi krme le še...

Med sedmimi jubilanti letos trije podjetniki iz Radeč

Minuli petek je v prostorih Rimskih term potekalo srečanje Območne obrtno podjetniške zbornice Laško, na katerem so podelili tudi priznanja za dolgoletna, jubilejna uspešna udejstvovanja na...

PREVERJENO! Mandarine na stojnici na Hotemežu NEOPOREČNE

Ker so nedolgo nazaj precej prahu dvignile mandarine, ki so se znašle na trgovskih policah in so bile obdelane z nedovoljenim pesticidom, je Radeški utrip preveril, kako je zadeva vplivala na...

Radeški odbor SDS vabi k razpravi na temo aktualne kmetijske politike

Slovenska demokratska stranka - Občinski odbor Radeče v današnjem poznem dopoldnevu prireja razpravo o aktualni kmetijski politiki in nevarni bolezni prašičev - APK. Zainteresirane vabijo k...

Odprti razpisi 9 različnih delovnih mest domače papirne industrije

Na spletni strani Zavoda Republike za zaposlovanje so trenutno z vidika dela v Radečah na voljo različna delovna mesta - bodisi v Radeče Papir Nova bodisi v njeni hčerinski družbi Muflon. Iščejo...

Prisluhnili in aktivno sodelovali v zanimivih, uporabnih in aktualnih kmetijskih vsebinah

Občinski odbor Slovenske demokratske stranke je na pobudo Petra Mlakarja v soboto, 30. septembra organiziral razpravo, vabilu na katero se je odzvalo precejšnje število kmečkega prebivalstva radeške...

Brigita Stopar zakorakala v svoj drugi mandat

V začetku tega meseca je svoj drugi vodstveni mandat začel teči Brigiti Stopar , direktorici Komunale Radeče, ki je kot prva ženska v zgodovini delovanja tega edinega radeškega javnega podjetja,...

Papirnica išče komercialista

Podjetje Radeče Papir Nova d.o.o. je v torek na Zavodu Republike Slovenije za zaposlovanje objavilo prosto delovno mesto "komercialist nabave m/ž" . Gre za zaposlitev za obdobje leta dni po...

Od avtomobilov do omamnih vonjav - v tandemu zasebno in poslovno

Čas poletja, v katerem smo, je obenem obletnica velike prelomnice zgodbe o podjetniškem paru, ki je obenem tudi zakonski. Antonio in Katja Dijaković vodita Avtocenter KAD in KAD Group s sedežem na...

Rastlinjaki in sončna elektrarna: investitor in KS Svibno storila korak naprej

Zgodba postavitve rastlinjakov-sončne elektrarne pričenja dobivati nova poglavja. Po zboru krajanov v začetku junija in razburjenju, ki je trajalo malodane kar mesec dni med domačini, so danes že...

Iščejo belilca in pripravljalca bombaža

Družba Radeče Papir Nova je včeraj objavila razpis za prosto delovno mesto "belilec in pripravljalec bombaža" m/ž. Nudijo zaposlitev za obdobje enega leta, za zasedbo delovnega mesta zadostuje že...

Zaposlili bodo kuharja

Gostilna Strnad Nataša Pečnik s.p. je včeraj objavila potrebo po zasedbi prostega delovnega mesta "kuhar". V opisu del in nalog je seveda priprava jedi, gre za zaposlitev za nedoločen čas (40 urni...

Na jubilejni prireditvi srebro inovatorjem iz Muflona

Na gradu Rajhenburg v Brestanici je v včerajšnjem popoldnevu potekala jubilejna 20. podelitev priznanj najboljšim inovacijam regije Posavje, ki jo organizira GZS - Posavska gospodarska zbornica,...

V enem od zasavskih medijev o eni izmed dveh posavskih papirnic

Na spletnem mediju Zasavske onlajn novice (krajše ZON) je bil 8. junija objavljen prispevek o družbi Radeče Papir Nova, ki je poleg papirnice v Krškem edina v posavski regiji. Avtorica ga je...

Burna razprava na zboru krajanov glede elektrarne

Med krajani Počakovega in širše v Krajevni skupnosti Svibno v občini Radeče je završalo, ko se je pred dobrim mesecem dni razvedelo, da namerava investitor, ki sicer ni domačin, na območju, katerega...

AKTUALNO: Bo na Počakovem zrasla ogromna sončna elektrarna?

Krajanke in krajani območja Svibna in okolice so te dni obveščeni, da nedavno dogajanje v kraju terja temeljit pogovor, v smislu večplastnega prikaza okoliščin ter možnost zastavitve vprašanj, ki se...

Zadnjič v tem letu organizirajo tečaj!

Zadnjič v tem šolskem letu podjetje VIPS organizira izpit za varno delo s traktorjem in traktorskimi priključki in za vožnjo štirikolesnika - v Radečah. Tako je še prihodnji ponedeljek priložnost,...

Zaposlijo 3 pripravljalce in vnašalce snovi

Družba Radeče Papir Nova je minuli petek objavila potrebo po zasedbi treh delovnih mest - iščejo pripravljalce in vnašalce snovi. Izbrani kandidati bodo pripravljali vlaknine, vnašali barve, belila...