Radeški zvon

Občni zbor Župnijske Karitas Radeče

IMG9256V sredo, 30. januarja letošnjega leta, je v prostorih Doma svetega Petra v Radečah potekal občni zbor Župnijske Karitas Radeče - Svibno. Občni zbor je vodil predsednik ŽK Radeče župnik Miro Bergelj. Udeležili so se ga tudi nekateri povabljeni gostje: župan Občine Radeče Tomaž Režun, predsedniki krajevnih skupnosti: Primož Knez (Svibno), Andreja Šunta (Vrhovo) in Matej Kavšek (Podkraj) ter tajnica ŽPS Svibno, Sonja Kmetič.

Po uvodnem pozdravu in duhovnem uvodu je sledil sprejem dnevnega reda.

Poročilo o delu v preteklem letu je podal tajnik ŽK Miran Prnaver: leto 2018 je bilo za ŽK Radeče, kot vsa pretekla leta, delavno in bili smo pred številnimi izzivi, kako pomagati pomoči najbolj potrebnim. Število prosilcev se v letu 2018 ni bistveno spremenilo, glede na prejšnja leta.

V preteklem letu smo razdelili hrano iz sredstev Evropske unije in blagovnih rezerv, in sicer 10 698 kg. V celem letu smo prejeli šest pošiljk zelo raznovrstne hrane v obliki tako imenovanih paketov (v skupni teži 4 509 kg), ki so jih prosilci na osnovi vlog in potrdil o premoženjskem stanju prejemali v enakomernih časovnih presledkih.

Preko škofijske Karitas smo pomagali prosilcem pri plačilu položnic. Del ozimnice in drugih artiklov smo kupili iz lastnih sredstev.

Kot vsako leto, smo obiskali naše župljane in občane v domu upokojencev v Loki. Prav  tako smo prevzeli organizacijo in finančni del srečanja ostarelih, bolnih in invalidov v naši župniji.

Naši prosilci so  prejeli pomoč tudi pri nabavi kurjave, šolskih potrebščin in preživljanju počitnic na morju. Vse te razpise je organizirala Škofijska Karitas Ljubljana. Pri zbiranju zvezkov za otroke v stiski  so tudi letos sodelovali učenci in učenke radeške osnovne šole. Pri naši dejavnosti nam je pomagala tudi Občina Radeče. Sredstva za pomoč smo zbirali tudi s prodajo sveč pred praznikom vseh svetnikov.

V preteklem letu je 17 prostovoljk in prostovoljcev radeške Karitas opravilo 1485 ur prostovoljnega dela. Vsega skupaj je bilo v letu 2018 razdeljene hrane v teži 18 904 kg, podarjene pomoči (plačilo položnic, šolske potrebščine, kurjava, počitnice) pa v višini 4 477,00 evrov.

Podrobnejše poročilo o delu v letu 2018 je na spletni strani župnije Radeče (http://zupnija-radece.rkc.si/?page_id=1172). Sledilo je še finančno poročilo, ki ga je podal blagajnik ŽK Drago Kozinc. Po razpravi sta bili obe poročili sprejeti.

V nadaljevanju je tajnik  predstavil načrt dela za letošnje leto. V letu 2019 bomo v veliki večini nadaljevali z aktivnostmi iz preteklih  let, sproti pa se bomo prilagajali potrebam prosilcev in našim zmožnostim. Načrt dela so prisotni člani soglasno potrdili.

Župan Tomaž Režun je po pozdravu spregovoril o tem, da je kljub gospodarski rasti še vedno marsikomu potrebna pomoč. Zahvalil se je vsem, ki pomagajo tistim, ki so v stiski. Nekateri težko govorijo o svojih stiskah, se težko ali ne želijo izpostaviti ter govoriti o tem. Gospod župan se je še posebno zahvalil obema g. župnikoma, tajniku in obljubil pomoč tudi v bodoče.

Predsednik KS Podkraj Matej Kavšek se je zahvalil za povabilo in sodelovanje. Izpostavil je požar, ki se je zgodil lansko leto v njihovi KS.

Predsednik KS Svibno Primož Knez se je zahvalil za povabilo in delo, ki ga opravljajo prostovoljci. Zaželel je, da bi bilo čim manj stisk v naši družbi.

 Na koncu se je tudi predsednik ŽK Radeče Miro Bergelj zahvalil za vse  postorjeno in zaželel, da tako ostane še naprej. Pri tem je poudaril, da dela ne zmanjka in je vsako leto nov izziv, če ohranimo vse dejavnosti iz preteklih let.

Svibenski župnik  Janez Jasenc je z duhovno mislijo zaključil občni zbor.

 

Pripravil: Miran Prnaver

Foto: Drago Knez

Share
Ostale novice iz Posavja