Zdravstveni dom

Potrjeno sofinanciranje »Centra za starejše Dobra energija«

Zdravstveni-dom-RadeeRegionalna razvojna agencija Posavje, kot vodilni partner LAS Posavje, je v petek, 7. 6. 2019 s strani Agencije RS za kmetijske trge in razvoj podeželja, ki upravlja Evropski kmetijski sklad za razvoj podeželja, prejela obvestilo o potrditvi operacije za uresničevanje ciljev Strategije lokalnega razvoja na območju LAS Posavje prijavitelja JZ Zdravstveni dom Radeče - Center za starejše Dobra energija« (akronim: »CZS DOBRA ENERGIJA«).

Operacija z nazivom »Center za starejše Dobra energija« prijavitelja JZ Zdravstveni dom Radeče s partnerji: Občina Radeče in Društvo upokojencev Radeče, v skupni višini 73.900,00 EUR, bo sofinancirana iz sredstev Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja.

Partnerstvu so bila odobrena sredstva sofinanciranja v skupni višini do 50.399,00 EUR, zaključek operacije je predviden do 30. 07. 2020.

Operacija bo sofinancirana iz skupaj 254.151,00 evrov dodatnih sredstev, ki jih je LAS Posavje pridobil na podlagi Programa spodbujanja konkurenčnosti in ukrepov razvojne podpore za območje občin Hrastnik, Radeče in Trbovlje v obdobju 2013-2020 in bo v celoti izvedena na območju Radeč.

Potrjena operacija je bila decembra 2018 oddana na 2. javni poziv za izbor operacij za uresničevanje ciljev Strategije lokalnega razvoja (SLR) na območju LAS Posavje v letu 2018 Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja. Po zaključenih postopkih odobritve operacij na nivoju LAS Posavje, je Regionalna razvojna agencija Posavje predlog operacij posredovala v potrditev organu, pristojnemu za končno odobritev operacije, t. j. Agenciji RS za kmetijske trge in razvoj podeželja, ki je pretekli petek s pozitivno odločbo omenjenemu upravičencu odobrila sredstva in pričetek izvajanja.

Projekt CZS DOBRA ENERGIJA je skladen z upravičenim namenom in prispeva k upravičenemu področju ukrepanja: VEČJI VKLJUČENOSTI RANLJIVIH SKUPIN V DRUŽBO (krepitev sodelovanja z institucionalnim okoljem za povečanje socialne vključenosti oz. povečanje dostopnosti do storitev na lokalni ravni).

Vir: RRA Posavje

Share
Ostale novice iz Posavja