Občina

Na izredni seji o razmerah v radeškem zdravstvu

Stavba-ZD-RadeeVčeraj popoldan so se zbrali člani Občinskega sveta Občine Radeče z enim samim namenom in eno samo tematsko usmeritvijo - seznanitvijo in obravnavo razmer na področju poslovodenja Javnega zavoda Zdravstveni dom Radeče.

Župan je zelo jasno poudaril nujnost treh nepogrešljivih - transparentnost, zadovoljstvo zaposlenih, zadovoljstvo uporabnikov - v vsakem javnem zavodu v Radečah, in opozoril, da mora biti pozornost prisotnih vezana na poslovodno funkcijo in nikakor ne strokovno, torej zdravniško.

Na čelu JZ ZD Radeče je namreč Ingrid Kus Sotošek, ki po določilu 48. člena Statuta ZD Radeče poslovodno funkcijo opravlja kot direktorica le polovico delovnega časa, preostalo polovico delovnega časa pa opravlja delo zdravnice.

Izpostavljene so bile domnevne nepravilnosti, nezadovoljstvo zaposlenih in nezadovoljstvo pacientov, v precejšnji meri pa tudi ignoranca javnega zavoda ob pozivih ustanoviteljice za posredovanje določenih dokumentov, ob čemer je župan, Tomaž Režun izrazil lastno in razočaranje občine nad že dalj časa trajajočimi razmerami.

Do takega stanja se je opredelil tudi ali pa predvsem, ker je župan s svojo ekipo naslovil pismo dolgoletni direktorici Kus Sotoškovi, v kateri je zaprosil za pojasnila posameznih nejasnosti v štirinajstih točkah, a je odgovore z delno argumentacijo dobil le na redka nekatera vprašanja.

Občina je želela argumentacijo glede ignorance v zadevi posredovanja podatkov glede razreza sredstev za namen izplačila delovne uspešnosti za posamezne zaposlene, pridobiti stališče radeškega zdravstvenega doma glede vsebine dveh anonimnih pritožbenih pisem, kamen spotike predstavlja tudi sum na klientelizem in korupcijo zaradi zaposlitve Sotoškove hčere, Ane Šinkovec, na mesto zdravnice, opravljanja študentskega dela s strani njenega sina in namigovanja o sprejemu zeta na eno izmed delovnih mest. Sporno je še izplačilo nadur, kar sproža vprašanje transparentnosti in racionalnosti porabe javnih financ. Pojavlja se tudi neskladnost opravljenih ur tekom službenega delovnega časa, kot jih pri sebi beležijo zaposleni v radeškem zdravstvenem domu, na drugi strani pa tamkajšnje strokovne službe.

Občina Radeče kot ustanoviteljica sicer daje soglasje k potrditvi ali odstavitvi direktorja na položaj, imenuje oziroma razreši pa ga svèt zavoda.

Predstavljeno je bilo tudi gibanje števila pacientov skozi zadnja tri leta, kjer je moč opaziti, da v splošnih ambulantah in pri dispanzerju za žene število pacientov upada, medtem ko na področju zobozdravstvene nege število pacientov raste.

Datum

Št. pacientov

*splošne ambulante*

Št. pacientov

*zobozdravstvo*

Št. pacientov

*dispanzer za žene*

31.08.2014

3331

3251

1250

31.08.2015

3284

3336

1243

31.08.2016

3229

3371

1236

 

15 svetnikov je ob vsem zgoraj opisanem sprejelo sklep, da podprejo sprožitev in nadaljevanje nekaterih že začetih pravnih in revizijskih postopkov, kjer se ugotavlja zakonitost in pravilnost ravnanja vodstva JZ Zdravstveni dom Radeče.

Ko bodo znani izsledki preverjanja poslovodnega delovanja zdravstvenega doma in kot zakonite zastopnice tudi Kus Sotoškove, se člani Občinskega sveta Občine Radeče nameravajo znova sestati in se pogovoriti o ustreznih sankcijah, v kolikor se domnevne nepravilnosti izkažejo za resnične.

Share
Ostale novice iz Posavja